Umowa zorganizowania wycieczki

W dniu ……………………….r. między Agencją Turystyczną „Kudlicki”, Jerzy Kudlicki, ul. Krakowska 45, 05-400 Otwock,
reprezentowaną przez właściciela, Jerzego Kudlickiego, wpisaną do Rejestru Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 792, zwaną dalej „Organizatorem
Turystyki”,
a…………………………………………..…..….…….….…….….….….….….……..….….……….….….…..…..………
imię i nazwisko (nazwa instytucji, adres)
reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………..…………………
zwanym dalej „Klientem”, zawarto umowę treści następującej:
& 1
Klient zgłasza niniejszym akces udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora Turystyki w
terminie ……………….….….………….
& 2
Organizator Turystyki zapewnia:
-program imprezy turystycznej zapewniający rodzaj i jakość oraz formy oferowanych usług, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, –
środek transportu: autokar klasy turystycznej, –
program zwiedzania, wynikający z załącznika nr 1 do niniejszej umowy,
& 3
1. Ustala się następujący termin rozpoczęcia imprezy turystycznej….…….……..…….…..….…..…………………
2. Ustala się następujący termin zakończenia imprezy turystycznej..….…..….….…..….…..….…..…..……………
& 4.
Strony zgodnie ustalają cenę imprezy turystycznej na kwotę …….…….…….PLN/uczestnika.
Przy czym ustalona cena będzie powiększona o następujące dodatkowe należności: ewentualne kary
finansowe za szkody wyrządzone przez uczestników imprezy
& 5
1.Organizator Turystyki zastrzega sobie prawo do zmiany ceny określonej w & 4 umowy w następujących
przypadkach:
– wzrost kosztów transportu,
– wzrost cen, podatków lub opłat należnych za świadczone usługi. Podstawa zmiany ceny powinna być przez
Organizatora Turystyki w pełni udokumentowana.
2. Wzrost ceny o którym mowa w ust.1 nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu określoną w &3
umowy.
& 6
1.Ustala się następujące zasady wpłat należności określonych w & 4 umowy:
– wpłata zaliczki ………..………..………PLN, termin…………………………..……………..…………………………
faktura końcowa po zakończeniu wycieczki, termin…..…………………..………..……….……………………….
Ustala się ostateczny termin pełnej zapłaty na dzień ……………………………….………………………………………………
Płatności gotówką lub przelewem na konto bankowe Organizatora Turystyki: 43 1020 5558 0000 8702 3439 5810
W przypadku późniejszej rezygnacji, Organizator nie gwarantuje zwrotów, niezależnie od obiektywnych
przyczyn zrezygnowania z imprezy.
& 7
1. Organizator Turystyki, zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych posiada Gwarancję Ubezpieczeniową
Turystyczną Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Nr 1575037514 Gwarantem jest
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. Upoważnienie do dysponowania środkami z gwarancji
posiada Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.
2. Jeżeli w Umowie nie zaznaczono inaczej (dowolność ubezpieczenia), Uczestnicy imprez krajowych mogą
być ubezpieczeni w  UNIQA T.U S.A. od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 10.000 PLN), zaś
uczestnicy imprez zagranicznych także od kosztów leczenia (KL 10.000 Euro) i bagażu (800 PLN).
3. Umowa zawiera
a) informacje o postanowieniach Umowy Ubezpieczenia Klienta odmiennych od OWU – zgodne z Umową;
b) „Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności
za imprezę turystyczną, iż zapoznałem/ zapoznałam się z treścią Warunków Grupowego Ubezpieczenia NNW,
jakie obowiązywać będą po zawarciu przez BIURO PODRÓŻY umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz
tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki
ubezpieczenia. W imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności
za imprezę turystyczną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób
podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. zgodnie z
przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój
rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji
danych”.
Koszty ubezpieczenia są integralną częścią kosztów wycieczki. Klient wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy
leczących ubezpieczonego w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na
udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia.
Ubezpieczyciel nie ponosi kosztów, gdy zdarzenie jest następstwem: –
umyślnego działania ubezpieczonego, –
działania ubezpieczonego będącego w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających,
-działania bez wymaganych uprawnień,
-chorób przewlekłych, chronicznych zaburzeń psychicznych, usuwania ciąży,
-gdy ich wartość nie przekracza 20 USD.
W celu ubezpieczenia Klient powinien dostarczyć listę imienną uczestników wycieczki, z podaniem  numeru PESEL w terminie do  tygodnia przed terminem rozpoczęcia wycieczki.
& 8
Strony zgodnie przyjmują, że Organizator Turystyki uprawniony będzie do odwołania imprezy turystycznej, jeżeli
liczba zgłoszeń będzie wynosiła nie więcej niż 30 osób, lub nie osiągnie innej, uprzednio wzajemnie ustalonej
liczby.
& 9
Organizator Turystyki przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację świadczeń
wykupionych przez Klienta. W przypadku wystąpienia niedociągnięć w imprezie należy żądać od pilota lub
świadczącego usługi kontrahenta zastosowania środków zaradczych. Jeżeli nie uda się usunąć przeszkód,
Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny w odpowiednim stosunku do tego, jakie warunki były gwarantowane
w całej ofercie wykupionych świadczeń. Wszelkie niezgodności potwierdzone przez pilota imprezy, należy
zgłaszać w biurze przy ul. Krakowskiej 45 w Otwocku, nie później niż 14 dni od zakończenia realizacji
świadczeń. Biuro nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
& 10
W czasie podróży i dalszej realizacji świadczeń spoczywa na uczestnikach konieczność przestrzegania
przepisów porządkowych, jak też innych zaleceń pilota, względnie osób realizujących świadczenia. Uczestnik
lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązuje się do
pokrycia kosztów ich usunięcia. Uczestnicy imprezy podporządkowują się regulaminowi imprezy oraz
zaleceniom i wskazówkom wychowawców. W szczególności zabronione jest palenie tytoniu, zażywanie
narkotyków, picie alkoholu i samowolne oddalanie się od grupy. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o
czystość w środkach transportu oraz w zajmowanych przez siebie pokojach. Organizator zapewnia sprzątanie
tylko w pomieszczeniach sanitarnych.
& 11
Klient wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb Organizatora Turystyki
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz upoważnia Biuro do wystawienia faktury VAT bez
podpisu odbiorcy. Nabywca ma prawo wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby.
&12
We wszystkich nieuregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa sprawach, zastosowanie mają przepisy
Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do
niej.  Sprawy sporne wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia, przez właściwy Sąd Rejonowy.

ORGANIZATOR TURYSTYKI

Jerzy Kudlicki                                                                                                                         Klient  ………………………………………………..

Miejsce i data podpisania umowy
………………………………………………..