Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW

Ubezpieczamy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
W celu ubezpieczenia należy przysłać listę uczestników  do trzech dni przed terminem wycieczki.  Nazwisko i imię, Adres i PESEL,  w formacie WORD. Kwota ubezpieczenia to 10.000,-zł