Umowa zorganizowania wycieczki. Regulamin świadczenia usług turystycznych

Kliknij i pobierz umowę

Napisz do nas prośbę o zorganizowanie wycieczki, podaj termin, ilość uczestników, kierunek, wyraź zgodę na respektowanie umowy:  jkudlicki66@gmail.com

Umowa zorganizowania wycieczki

W dniu ……………………….r. między Biurem Turystycznym „Kudlicki”, Jerzy Kudlicki, ul. Krakowska 45, 05-400 Otwock,  reprezentowanym przez właściciela, Jerzego Kudlickiego, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i  Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 792, zwanym dalej „Organizatorem Turystyki”,
a…………………………………………..…..….…….….…….….….….….….……..….….……….….….…..…..………
imię i nazwisko (nazwa instytucji, adres)  reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………..…………………
zwanym dalej „Klientem”, zawarto umowę treści następującej:
& 1
Klient zgłasza niniejszym akces udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora Turystyki w  terminie ……………….….….………….
& 2
Organizator Turystyki zapewnia:
-program imprezy turystycznej zapewniający rodzaj i jakość oraz formy oferowanych usług, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, 
-środek transportu: autokar klasy turystycznej, 
-program zwiedzania, wynikający z załącznika nr 1 do niniejszej umowy,
& 3
1. Ustala się następujący termin rozpoczęcia imprezy turystycznej….…….……..…….…..….…..…………………
2. Ustala się następujący termin zakończenia imprezy turystycznej..….…..….….…..….…..….…..…..……………
& 4.
Strony zgodnie ustalają cenę imprezy turystycznej na kwotę …….…….…….PLN/uczestnika.
Przy czym ustalona cena będzie powiększona o następujące dodatkowe należności: ewentualne kary finansowe za szkody wyrządzone przez uczestników imprezy.
& 5
1.Organizator Turystyki zastrzega sobie prawo do zmiany ceny określonej w & 4 umowy w następujących przypadkach:
– wzrost kosztów transportu,
– wzrost cen, podatków lub opłat należnych za świadczone usługi. Podstawa zmiany ceny powinna   być przez  Organizatora Turystyki w pełni udokumentowana.
2. Wzrost ceny o którym mowa w ust.1 nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu określoną w &3  umowy.
& 6
1.Ustala się następujące zasady wpłat należności określonych w & 4 umowy:
– wpłata zaliczki 30% kosztu imprezy……………..………PLN,  30 dni przed rozpoczęciem.
W przypadku późniejszej rezygnacji, Organizator nie gwarantuje zwrotów, niezależnie od obiektywnych  przyczyn zrezygnowania z imprezy.
Faktura końcowa po zakończeniu wycieczki, termin…..…………………..………..……….
Ustala się ostateczny termin pełnej zapłaty przelewem lub gotówką na 5 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki, lub  gotówką w dniu   rozpoczęcia wycieczki, lub na specjalnych warunkach po wycieczce.
Płatności przelewem na konto bankowe Organizatora Turystyki:  43 1020 5558 0000 8702 3439 5810
& 7
1. Organizator Turystyki, zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych posiada Gwarancję Ubezpieczeniową Turystyczną Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Nr 1946883901. Gwarantem jest  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń    S.A. Upoważnienie do dysponowania środkami z gwarancji posiada Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.
2. Jeżeli w Umowie nie zaznaczono inaczej (dowolność ubezpieczenia), Uczestnicy imprez krajowych mogą  być ubezpieczeni w  UNIQA T.U S.A. od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 10.000 PLN), zaś  uczestnicy imprez zagranicznych także od kosztów leczenia (KL 10.000 Euro) i bagażu (800 PLN).
3. Umowa zawiera
a) informacje o postanowieniach Umowy Ubezpieczenia Klienta odmiennych od OWU – zgodne z Umową;
b) „Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, iż zapoznałem/ zapoznałam się z treścią Warunków Grupowego Ubezpieczenia NNW,  jakie obowiązywać będą po zawarciu przez BIURO PODRÓŻY umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz  tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki  ubezpieczenia. W imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób  podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych”.
Koszty ubezpieczenia są integralną częścią kosztów wycieczki. Klient wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy  leczących ubezpieczonego w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia.
Ubezpieczyciel nie ponosi kosztów, gdy zdarzenie jest następstwem: 
-umyślnego działania ubezpieczonego, 
-działania ubezpieczonego będącego w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków  odurzających,
-działania bez wymaganych uprawnień,
-chorób przewlekłych, chronicznych zaburzeń psychicznych, usuwania ciąży,
-gdy ich wartość nie przekracza 20 USD.
W celu ubezpieczenia Klient powinien dostarczyć listę imienną uczestników wycieczki z datą
urodzenia w formacie WORD, w terminie do tygodnia przed terminem rozpoczęcia wycieczki.
Jest to ubezpieczenie dodatkowe na wycieczkach. Podstawowe zawierane jest w placówce
macierzystej uczestnika.
& 8
Strony zgodnie przyjmują, że Organizator Turystyki uprawniony będzie do odwołania imprezy turystycznej, jeżeli liczba zgłoszeń będzie wynosiła nie więcej niż 30 osób, lub nie osiągnie innej, uprzednio wzajemnie ustalonej  liczby.
& 9
Organizator Turystyki przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację świadczeń wykupionych przez Klienta. W przypadku wystąpienia niedociągnięć w imprezie należy żądać od pilota lub świadczącego usługi kontrahenta zastosowania środków zaradczych. Jeżeli nie uda się usunąć przeszkód,  Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny w odpowiednim stosunku do tego, jakie warunki były gwarantowane w całej ofercie wykupionych świadczeń. Wszelkie niezgodności potwierdzone przez pilota imprezy, należy zgłaszać telefonicznie, lub przez e-mail w biurze przy ul. Krakowskiej 45 w Otwocku, nie później niż 14 dni od zakończenia realizacji świadczeń. Biuro nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
& 10
W czasie podróży i dalszej realizacji świadczeń spoczywa na uczestnikach konieczność przestrzegania  przepisów porządkowych, jak też innych zaleceń pilota, względnie osób realizujących świadczenia. Uczestnik lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia. Uczestnicy imprezy podporządkowują się regulaminowi imprezy oraz zaleceniom i wskazówkom wychowawców. W szczególności zabronione jest palenie tytoniu, zażywanie narkotyków, picie alkoholu i samowolne oddalanie się od grupy. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o czystość w środkach transportu oraz w zajmowanych przez siebie pokojach. Organizator zapewnia sprzątanie tylko w pomieszczeniach sanitarnych.
& 11
Klient wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb Organizatora Turystyki zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz upoważnia Biuro do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Nabywca ma prawo wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby.
&12
We wszystkich nieuregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa sprawach, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do niej.  Sprawy sporne wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia, przez właściwy Sąd Rejonowy.

ORGANIZATOR TURYSTYKI

Jerzy Kudlicki                                                                        Klient  ………………………………………………..

Miejsce i data podpisania umowy
………………………………………………..

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH


Definicje: Impreza Turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług turystycznych, tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, będąca przedmiotem Umowy, BTK – biuro podróży Biuro Turystyczne KUDLICKI
Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła z BTK umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, a także osoba, na którą przeniesiono prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.
BTK – przedsiębiorca: Jerzy Kudlicki prowadzący działalność pn. Biuro Turystyczne KUDLICKI, Jerzy Kudlicki, wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 792, NIP 532-134-28-82.
Minimalna Liczba Uczestników – minimalna liczba uczestników warunkująca odbycie się Imprezy Turystycznej to co najmniej 5 Uczestników
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług turystycznych.
Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych, której Regulamin jest integralną częścią, zawierana pomiędzy Klientem i BTK, w której BTK zobowiązuje się do zorganizowania Imprezy Turystycznej dla osoby lub osób wskazanych w Umowie.
Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej, Uczestnikiem może być zarówno Klient, jak i osoba na rzecz której Klient zawarł Umowę.
I. Zawarcie umowy
1. Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości ustalonej w Umowie ceny Imprezy Turystycznej. Wpłata zaliczki powinna nastąpić nie później niż w terminie wskazanym w Umowie. Umowę każdy Klient podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią jego prawny opiekun. Klient ma obowiązek zapłaty pozostałej części umówionej ceny nie później niż w terminie wskazanym w Umowie.
2. Datą zawarcia Umowy jest data otrzymania przez BTK Umowy podpisanej przez Klienta lub data wpłaty przez Klienta zaliczki, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. W przypadku niedokonania przez Klienta, w ustalonym terminie, wpłaty zaliczki lub pozostałej części ceny wynikającej z Umowy, BTK uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy Klienta.
4. Przed zawarciem Umowy BTK poinformuje Klienta o niezbędnych dokumentach oraz o terminie ich okazania lub dostarczenia do BTK. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie uprawnia BTK do odstąpienia od Umowy z winy Klienta.
5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty uczestnika dla każdego z Uczestników. Wzór karty uczestnika dostarczana jest Klientowi przez BTK.
6. Klient ma obowiązek poinformowania BTK o zmianie nazwiska, adresu Uczestnika. Informacje te przekazane muszą być do BTK w takim terminie do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, by możliwe było załatwienie niezbędnych formalności dla uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
7. BTK zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonej w Umowie ceny. W przypadku udokumentowanego wpływu na podwyższenie ceny następującej okoliczności: nie mniejszego niż 10% wzrost opłat urzędowych, podatków.
8.W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona.
9. W przypadku zmiany ceny stosownie do powyższych zasad, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w takim przypadku BTK zobowiązuje się dokonać niezwłocznego zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot na poczet realizacji Umowy. Po uzyskaniu informacji o zmianie ceny Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania BTK czy korzysta z prawa do odstąpienia od Umowy czy przyjmuje proponowaną zmianę ceny.
10.W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż Minimalna Liczba Uczestników, BTK uprawniony jest do odwołania Imprezy Turystycznej.
11.Jeżeli BTK – z przyczyn od Klienta niezależnych – zmuszony będzie odwołać Imprezę Turystyczną przed jej rozpoczęciem, to niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności, powiadomi o tym Klienta telefonicznie, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku wszystkie świadczenia Klienta zostaną mu zwrócone.
12.Klient może – bez zgody BTK – przenieść na osobę spełniającą przewidziane w Umowie warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w zd. 1 jest skuteczne wobec BTK, jeżeli Klient zawiadomi o tym najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.
13.Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego zapewniającego możliwość leczenia w ramach świadczeń zapewnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce. Klient oświadcza, iż jego (lub Uczestnika) stan zdrowia umożliwia mu udział w Imprezie Turystycznej. W przypadku, gdyby po przybyciu Uczestnika na Imprezę Turystyczną okazało się, że stan zdrowia Uczestnika uniemożliwia mu wzięcie udziału w Imprezie Turystycznej, pomimo złożenia przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału Uczestnika w Imprezie Turystycznej, BTK uprawniony jest do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, BTK niezwłocznie zawiadomi jej opiekuna prawnego o braku możliwości udziału tego Uczestnika w Imprezie Turystycznej ze względu na stan zdrowia, o odstąpieniu od Umowy oraz konieczności niezwłocznego odebrania Uczestnika z Imprezy Turystycznej.
14.Umowa pomiędzy Klientem, a BTK może zostać zawarta w ten sposób, iż po zgłoszeniu przez Klienta chęci zawarcia Umowy, BTK prześle Klientowi (pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Umowę, celem jej podpisania przez Klienta.
15.W przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej, Klient zobowiązany jest do odesłania do BTK jednego podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. Jeżeli Klient otrzyma egzemplarze Umowy do podpisania później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, podpisane egzemplarze powinien odesłać niezwłocznie.
16.W związku z treścią art. 38 pkt 12) ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o którym mowa w art. 27 w/w ustawy.
II. Rezygnacja z imprezy
1. Klient uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej poprzez złożenie, w formie pisemnej, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Za datę odstąpienia od Umowy przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o odstąpieniu do BTK.
2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, BTK zwraca Klientowi dokonane przez niego wpłaty pomniejszone o faktycznie dotychczas poniesione przez BTK koszty. Wysokość faktycznie poniesionych przez BTK kosztów zostanie indywidualnie ustalona, przy uwzględnieniu rzeczywistej straty poniesionej przez BTK w związku z odstąpieniem przez Klienta od Umowy.
3. Koszty odstąpienia od Umowy, o których mowa w pkt II ust. 2, są naliczane także w przypadku braku możliwości realizacji Umowy przez BTK z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności z powodu:
1) niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności przez Klienta,
2) nieprzybycia Uczestnika na miejsce zbiórki,
3) choroby lub innych przypadków losowych uniemożliwiających udział Uczestnika w Imprezie Turystycznej.
4. Za dokonanie przez Klienta zmiany terminu Imprezy Turystycznej (w przypadku, gdy taka zmiana terminu jest możliwa), Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz BTK opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN.
III. Realizacja umowy, reklamacje
1. Klient odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy Uczestnika. W miarę możliwości szkoda powinna zostać naprawiona niezwłocznie. Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
2. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy Turystycznej, w szczególności w przypadku:
1) stwarzania zagrożenia dla siebie, innych Uczestników, opiekunów lub osób trzecich,
2) naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu,
3) naruszenia zapisów regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którym każdy Uczestnik jest zapoznawany natychmiast po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej (w przypadku niepełnoletnich Uczestników opiekun prawny – przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej – ma prawo zażądać kopii regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którą zapoznany zostanie jego podopieczny),
4) powtarzających się zachowań polegających na odmowie podporządkowania się poleceniom osób, pod których opieką Uczestnik pozostaje w trakcie trwania Imprezy Turystycznej, BTK uprawniony jest do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym z winy Klienta. Wszelkie koszty dalszego pobytu Uczestnika w miejscu odbywania się Imprezy Turystycznej oraz jego powrotu do domu, obciążają w takim przypadku Klienta.
3. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Imprezy Turystycznej Klient powinien zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi ATK. W przypadku braku przedstawiciela reklamacje należy składać do biura BTK: Otwock, ul. Krakowska 45, 05-400 Otwock. BTK przyjmuje reklamacje w ciągu 30 dni od daty zakończenia Imprezy Turystycznej. W zgłoszonej na piśmie reklamacji Klient powinien skonkretyzować oraz uzasadnić swoje żądania wobec BTK.
4. BTK rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
5. BTK na podstawie zawartych z UNIQA TU umów, zawiera ubezpieczenia na rzecz Uczestników. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
6. Na mocy zawartej pomiędzy UNIQA TU każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (NNW 10 000 zł) oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej.
7. W przypadku braku możliwości realizacji świadczeń, które zgodnie z Umową miały być zrealizowane w trakcie Imprezy Turystycznej, BTK bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykona w ramach tej Imprezy Turystycznej odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego będzie niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy Turystycznej dokona zwrotu Klientowi zwrotu różnicy w wartości między świadczeniami określonymi w Umowie, a faktycznie zrealizowanymi.
8.Klient niniejszym oświadcza, iż wskazana przez niego osoba do kontaktu upoważniona jest do podejmowania wszystkich decyzji dotyczących Uczestnika związanych z jego pobytem na Imprezie Turystycznej, łącznie z prawem do podjęcia decyzji o zmianie miejsca pobytu Uczestnika i odbioru Uczestnika z miejsca trwania Imprezy Turystycznej w przypadku rozwiązania Umowy z winy Uczestnika.
9.W przypadku sporu pomiędzy Klientem a BTK, Klient ma prawo skierować sprawę do sądu, ale może także skorzystać z pozasądowych możliwości rozstrzygnięcia sporu, np. pomocy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.
10.Odpowiedzialność BTK za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ograniczona jest do dwukrotności ceny Imprezy Turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
IV. PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU
1. BTK zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej) pod warunkiem, że wizerunek utrwalony został w trakcie trwania Imprezy Turystycznej. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w zdaniu pierwszym.

certyfikaty-2826-120811
Zadzwoń: 600 915 818